Annonsvillkor

(Pocket-lint) - Pocket-lint Ltd är ett företag registrerat i England och Wales. Vårt företagsregistreringsnummer är 5237480 och vårt registrerade kontor är på PO Box 4770, Ascot, SL5 5DP ("vi" och "oss"). Vårt momsnummer är GB876571380. Dessa är de villkor som är föremål för vilka vi kommer att tillhandahålla kommersiella tjänster till dig som företag ("du").

Definitioner

I dessa allmänna villkor har följande termer följande betydelser:

" Kommersiell(a) tjänst(er) " avser tjänsterna som tillhandahålls av oss till dig enligt en beställning, inklusive vår körning av visningsannonser, sponsrade artiklar, skapande av innehåll, skapande av video och alla andra kommersiella erbjudanden såsom reklamtillägg. Den innehåller alla typer och format.

"Annonsör" betyder varje part som ingår ett avtal om kommersiella tjänster med oss;

" Annonsörsmaterial " avser material som tillhandahålls oss (inklusive kopior och reklammaterial) med avseende på en eller flera kommersiella tjänster;

" Dataskyddstillägg för kommersiella tjänster " avser villkoren som anges på https://www.pocket-lint.com/info/policies eller sådan ersättningsplats där vi har sådana villkor från tid till annan;

" Commercial Services Tag Management Addendum " betyder villkoren som anges på https://www.pocket-lint.com/info/policies eller sådan ersättningsplats där vi är värd för sådana villkor från tid till annan;

" Byrå " avser en reklambyrå eller en medieköpare som placerar kommersiella tjänster på uppdrag av en tredje parts annonsör;

" Byråkund " betyder den fysiska eller juridiska person för vars räkning en Byrå driver kommersiella tjänster;

" Avtal " betyder dessa villkor, beställningen och alla dokument som anges i något av dem som inkorporerade genom referens, inklusive alla tillämpliga kommersiella tjänster och specifikationsblad. Om kopior och/eller andra instruktioner tillhandahålls av dig men inte ingår i en beställning, ska de inte anses vara en del av dessa villkor;

" Barsdag s" betyder vilken dag som helst annan än lördag, söndag, juldagen, långfredagen eller en lagstadgad helgdag i England och Wales;

" Avgifter " betyder de överenskomna avgifterna baserade på det överenskomna priset för de kommersiella tjänsterna;

" Konfidentiell information " betyder information av operativ, administrativ, finansiell eller affärsmässig karaktär som kommer i en parts ägo under eller i samband med dessa villkor och som (a) identifieras som konfidentiell för den andra parten; eller (b) rimligen borde anses vara konfidentiell för den andra parten (oavsett om den har identifierats som konfidentiell eller inte), och ska i alla fall inkludera (i) all information som rör en part, inklusive information om en parts verksamhet, aktiviteter, personal, kunder, produkter, affärsplaner, affärsutveckling, ekonomi, marknadsföringsplaner, ledningssystem, nya affärsmöjligheter, idéer, know-how, processer, policyer och/eller procedurer;

" Datasekretesslagar " avser all tillämplig dataskyddsrelaterad lagstiftning och regulatoriska krav, som ändras, utökas eller omarbetas från tid till annan, inklusive följande: (i) GDPR; (ii) EG-direktiv 2002/58/EG om integritet och elektronisk kommunikation; (iii) alla lokala lagar eller förordningar som implementerar, ger effekt till eller kompletterar (i) och (ii); alla uppförandekoder och riktlinjer utfärdade av nationella tillsynsmyndigheter med avseende på (i) till (iii) (inklusive);

" Digital Media " betyder webbplatser, mobilappar, stationära appar, surfplattor och alla andra medier för överföring av kommersiella tjänster i digitalt format;

" GDPR " betyder EG-förordning 2016/679 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter

" IP " betyder alla och/eller alla rättigheter till programvara, uppfinningar, patent, upphovsrätter, designrättigheter, varumärken och handelsnamn, databasrättigheter, domännamn, tjänstemärken, affärshemligheter, know-how, rättigheter till konfidentiell information och annan intellektuell äganderätter (oavsett om de är registrerade eller oregistrerade) och alla ansökningar och registreringar för och förlängningar och förnyelser av sådana rättigheter eller någon av dem, var som helst i världen;

" Lagar " avser alla och/eller alla tillämpliga lagar, författningar, domstolsbeslut, branschkoder, branschföreskrifter och/eller branschvägledning (oavsett om det är i Storbritannien och/eller andra jurisdiktioner där en annons kommer att visas) inklusive (men begränsat till) (a) Financial Services Act 2012, (b) Data Privacy Laws, (c) UK Code of Non-Broadcast Advertising, Sales Promotion and Direct Marketing, och alla andra tillämpliga koder under allmän tillsyn av Advertising Standards Authority, eller handelsstandarder, och motsvarigheten till något av ovanstående i någon relevant jurisdiktion, och (d) i fallet med en annons som avser postordervaror, skyddssystemet för beställning av säkert hem;

" Order " betyder en beställning av kommersiella tjänster som du gör hos oss i enlighet med paragraf 1 i dessa villkor;

" Person " Inkluderar alla fysiska personer, företag, företag, partnerskap, LLP eller någon annan enhet eller förening (inkorporerad eller på annat sätt), inklusive statliga eller statliga emanationer, byråer och avdelningar och quango;

" Personuppgifter " betyder alla personuppgifter, enligt definitionen i artikel 4 i GDPR, som är föremål för en överföring av personuppgifter;

" Överföring av personuppgifter " har den innebörd som anges i paragraf 6.1 i dessa villkor;

" Specifikationsblad " betyder dokumentet med avseende på relevant media för den kommersiella tjänsten som anger tekniska och stilistiska specifikationer och relaterad information, inklusive ytterligare villkor som gäller för relevant media;

" Startdatum " avser det datum då dessa villkor tillämpas av båda parter, eller, om de inte utförs så, det datum då vi först godkänner din beställning att placera kommersiella tjänster;

" Tag " avser HTML, JavaScript, URL eller annan kod (inklusive eventuell efterföljande kod) som infogats eller bäddats in i kommersiella tjänster och/eller våra digitala medier, och andra tekniker som har en liknande funktion (såsom SDK:er och enhetsfingeravtryck), och varje tagg eller beacon (t.ex. en genomskinlig 1×1-, pixel- eller .gif-fil) som anropas av sådan kod, och/eller någon annan teknik som har en liknande funktion;

" Taggleverantör " avser en tredje parts leverantör eller underleverantör som direkt eller indirekt anlitas av dig (eller av din byrå, där du är en annonsör eller av den relevanta annonsören där du är en byrå) som tillhandahåller annonstekniska tjänster till dig eller din Byrå (i tillämpliga fall) via användning av taggar;

Virus ” avser någon sak eller enhet (inklusive utan begränsning, programvara, kod, skadlig programvara, adware, bittorrent, filer eller program) som kan (a) förhindra, försämra eller på annat sätt negativt påverka funktionen av någon datorprogramvara, hårdvara eller nätverk , all telekommunikationstjänstutrustning eller nätverk eller någon annan tjänst eller enhet, (b) förhindra, försämra eller på annat sätt negativt påverka åtkomst till eller drift av något program eller data (antingen genom att ordna om, ändra eller radera programmet eller data helt eller delvis av annat), och/eller (c) förhindra, försämra eller på annat sätt negativt påverka våra webbplatser, media och/eller användarupplevelsen.

Orden "inklusive", "inkludera", "i synnerhet", "till exempel" och alla liknande ord eller uttryck är illustrativa och är inte avsedda att på något sätt begränsa betydelsen eller tolkningen av föregående ord, och alla ord som följer dem ska inte tolkas som begränsad i omfattning till samma klass som de föregående orden där en bredare konstruktion är möjlig.

Klausulrubriker och underrubriker ska inte användas i dess tolkning.

Hänvisningar till dessa Allmänna Villkor eller något annat dokument är till dessa Allmänna Villkor eller det dokument som är i kraft för närvarande och som ändrats, kompletterats, ändrats, modifierats, förnyats eller ersatts eller utökats.

En hänvisning till en lag eller lagstadgad bestämmelse ska, om inte annat anges, tolkas som att den inkluderar en hänvisning till någon underordnad lagstiftning (enligt definitionen i avsnitt 21(1) Interpretation Act 1978) som görs från tid till annan enligt lagen eller lagstadganden, oavsett om det före eller efter startdatumet; och

En hänvisning till branschföreskrifter, branschkoder eller branschvägledning ska om inte annat anges tolkas som hänvisning till branschföreskrifter, branschkoder eller branschvägledning som gäller vid startdatumet och som från tid till annan ändras eller konsolideras, ersättas , återupprättat eller ersatt (med eller utan ändringar) på eller efter startdatumet.

 1. Att lägga en beställning

1.1 Om du vill köpa kommersiella tjänster från oss kommer vi att komma överens med dig om den beställning du vill göra. Vårt godkännande av din beställning kommer att ske (a) när vi accepterar den via e-post eller röstsamtal, (b) när vi placerar en kommersiell tjänst enligt dina instruktioner, (c) när en beställning slutförs online, eller (d) (om vi använder ett beställningsformulär), när beställningen har undertecknats av våra auktoriserade representanter vid vilken tidpunkt ett avtal träder i kraft mellan dig och oss.

1.2 Varje gång en beställning accepteras ska den införlivas i, och omfattas av de villkor som anges i, dessa villkor och eventuella tillägg till dessa villkor. Dessa villkor, eventuella tillägg till dem och den relevanta beställningen ska utgöra ett "avtal" mellan dig och oss. Dessa villkor ska ha företräde framför villkoren för alla beställningar och/eller andra villkor som du försöker ålägga oss, förutom i den mån en beställning uttryckligen åsidosätter dessa villkor skriftligen med specifik hänvisning till denna specifika klausul i dessa villkor som beställningen försöker åsidosätta.

1.3 Varje beställning träder i kraft när den godkänns och förblir i kraft tills de sista planerade kommersiella tjänsterna i den beställningen har fullgjorts, såvida den inte avslutas eller förnyas av antingen dig eller oss i enlighet med dess villkor. Uppsägning eller utgång av en beställning ska inte påverka fortsättningen av någon annan beställning, såvida inte annat anges i dessa villkor eller uttryckligen överenskommits av parterna som en del av den relevanta beställningen.

1.4 Godkännande av en beställning ska inte (såvida det inte uttryckligen anges annat) påverka några rättigheter, skyldigheter och/eller gottgörelser som både du och oss kan ha och som har tillkommit oberoende under dessa villkor.

 1. Kommersiella tjänster

2.1 Vi ska göra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla de kommersiella tjänsterna i enlighet med dessa villkor och relevanta beställningar. Om vi driver en kommersiell tjänst betyder detta inte på något sätt att vi har godkänt att (a) du har uppfyllt dina skyldigheter enligt dessa villkor, eller (b) vi avstår från någon av våra rättigheter och gottgörelser enligt dessa villkor och villkor.

2.2 Vi kan vägra att driva kommersiella tjänster av någon anledning efter eget gottfinnande.

2.3 Tid är inte avgörande och tidsfrister för de kommersiella tjänsterna är endast uppskattningar.

2.4 Vi garanterar inte:

2.4.1 att kommersiella tjänster kommer att köras på alla överenskomna eller föreslagna datum och/eller tidpunkter;

2.4.2 (a ) det finns utrymme tillgängligt för kommersiella tjänster på ett specifikt datum och/eller tid, eller (b) att kommersiella tjänster kommer att köras i det överenskomna utrymmet eller platsen;

2.4.3 placeringen av kommersiella tjänster, antingen absolut eller i förhållande till andra kommersiella tjänster eller kopior eller andra föremål;

2.4.4 ordalydelsen och kvaliteten på de kommersiella tjänsterna i drift; och

2.4.5 att det kommer att finnas kontinuerlig, oavbruten åtkomst för användare av sådana medier.

2.5 Vi förbehåller oss rätten att:

2.5.1 ändra, avbryta och/eller skjuta upp planerade körningsdatum;

2.5.2 avvisa, inte köra, ta bort, inte publicera, avbryta, avbryta och/eller ändra positionen eller tidpunkten för en kommersiell tjänst;

2.5.3 göra (eller kräva att du gör) alla korrigeringar och/eller ändringar av en kommersiell tjänst som vi anser (efter vårt eget och absoluta gottfinnande) lämpliga. Detta kan vara (utan begränsning) för att säkerställa att den kommersiella tjänsten (a) överensstämmer med stilen och/eller ämnet för de digitala medier där den är bokad att köras, (b) inte strider mot dessa villkor och Villkor, (c) överensstämmer med de garantier du ger oss enligt dessa villkor och/eller (d) överensstämmer med de tekniska specifikationer som anges i beställningen och eventuella tillämpliga specifikationer. Om du misslyckas med att ändra kopian av kommersiell tjänst eller annonsmaterial eller inte ändrar den till vår belåtenhet, förbehåller vi oss rätten att inte driva den kommersiella tjänsten;

2.5.4 ändra annonser genom att beskära, lägga över, minska eller öka storleken, konfigurera om, sampla om eller ändra syfte för användning och/eller redigering i våra digitala medier;

2.5.5 inte köra en annons som inte överensstämmer med några tekniska specifikationer som anges i det tillämpliga specifikationsbladet, eller när du inte har betalat några belopp som ska betalas enligt dessa villkor eller på annat sätt inte uppfyller några betalningsförpliktelser gentemot oss ( under dessa villkor eller på annat sätt); och

2.5.6 återkalla en kommersiell tjänst om en domstol, tillsynsmyndighet eller statlig myndighet meddelar dig och/eller oss att den kommersiella tjänsten inte följer tillämpliga lagar och order eller kräver att den dras tillbaka.

2.6 Du ska (a) samarbeta fullt ut med oss, våra dotterbolag, agenter, tjänstemän, direktörer, anställda, oberoende entreprenörer och/eller rådgivare, i varje enskilt fall i den utsträckning som rimligen krävs av oss, och (b) tillhandahålla oss, våra dotterbolag, agenter, tjänstemän, direktörer, anställda, oberoende entreprenörer och/eller rådgivare med sådan hjälp som det rimligen krävs av oss.

 1. Annonsörsmaterial

3.1 Annonsörsmaterialet som tillhandahålls måste överensstämma med våra krav, inklusive men inte begränsat till kraven som anges i ett tillämpligt Specifikationsblad.

 1. Fel

4.1 Du ska meddela oss om eventuella fel i en publicerad kommersiell tjänst så snart som praktiskt möjligt.

4.2 Om en publicerad kommersiell tjänst innehåller ett väsentligt fel enbart på grund av en handling eller underlåtenhet från oss, ska vi arbeta för att rätta till felet så snabbt som möjligt. Detta är ditt enda botemedel.

 1. garantier

5.1 Du garanterar, representerar och åtar dig att vid tidpunkten för ditt inträde i dessa villkor och/eller när du köper kommersiella tjänster från eller tillhandahåller reklammaterial till oss (i tillämpliga fall):

5.1.1 oavsett om du är en byrå eller inte, är du auktoriserad och har erhållit alla och/eller alla nödvändiga samtycken, rättigheter och auktorisationer för att gå in i dessa villkor, köpa kommersiella tjänster och utföra dina skyldigheter och ge oss rättigheterna ( i synnerhet de som anges i paragraf 8.1) som anges i dessa villkor;

5.1.2 där du är en byrå, har du erhållit alla nödvändiga medgivanden och auktorisationer från din byråklient och skaffat dig att din byråkunde är auktoriserad och har erhållit alla samtycken enligt paragraf 5.1.1 ovan;

5.1.3 där du är en byrå, har du avslöjat detta skriftligt för oss och du har försett oss med identiteten på din byråklient eller samtycker till att göra det omedelbart på begäran;

5.1.4 Annonsörsmaterial som du tillhandahåller oss (inklusive det som tillhandahålls oss av din byråklient) och/eller kommersiella tjänster ska:

5.1.4.1 vara korrekt, fullständig, sann och inte vilseledande;

5.1.4.2 inte bryta mot några tillämpliga lagar;

5.1.4.3 inte vara olaglig, förtalande, ärekränkande, obscent, pornografisk, oanständig, oanständig, suggestiv, trakasserande, hotfull, inkräktande på integritet eller publicitetsrättigheter, kränkande, inflammatorisk och/eller bedräglig;

5.1.4.4 inte utgöra, uppmuntra eller tillhandahålla instruktioner för ett brott eller avtalsbrott eller annan skyldighet gentemot någon person, kränka någon persons rättigheter eller bryter mot någon persons kontrakt eller juridiska skyldigheter eller på annat sätt skapa något ansvar oavsett om kontrakt, skadestånd, brott mot lagstadgad skyldighet eller annat;

5.1.4.5 inte innehåller innehåll som gör eller kan göra intrång i någon tredje parts IP;

5.1.4.6 inte innehålla innehåll som utger sig för att vara någon person eller juridisk person eller på annat sätt ger en felaktig bild av din eller din byråklients anknytning till en person eller juridisk person;

5.1.4.7 inte innehålla oönskade kampanjer riktade till en specifik mottagare eller användare eller politisk kampanj;

5.1.4.8 inte innehåller information som vi anser vara (efter vårt eget och absoluta gottfinnande) privat och konfidentiell information från någon tredje part;

5.1.4.9 inte fungerar eller tillhandahålls i en form utanför de specifikationer som tillåts för det i specifikationen;

5.1.4.10 innehåller inte virus; och

5.1.4.11 inte innehåller innehåll som (efter vårt absoluta gottfinnande) är stötande eller som kan utsätta oss, våra koncernföretag och/eller en tredje part för någon skada eller ansvar av något slag.

5.1.5 du har erhållit alla nödvändiga medgivanden från (a) varje levande person vars namn och/eller bild (helt eller delvis) eller andra personuppgifter som finns i annonsörsmaterialet och/eller den kommersiella tjänsten, och ( b) dödsbo eller företrädare för en avliden person där samtycke krävs för att lagligen kunna använda eller antyda något samband med eller stöd från den avlidne personen, och i synnerhet användningen av en bild.

5.2 Vi garanterar att vi har laglig befogenhet att ingå dessa villkor.

5.3 Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor, ger vi inga garantier av något slag, vare sig underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, inklusive garantier av tillfredsställande kvalitet, säljbarhet, icke-intrång eller lämplighet för ett visst ändamål. Vi garanterar inte att resultaten av de kommersiella tjänsterna kommer att vara oavbrutna eller felfria.

 1. Dataskydd

6.1 Varje part kan, i samband med de kommersiella tjänsterna, från tid till annan:

6.1.1 dela personuppgifter med;

6.1.2 avslöja eller överföra personuppgifter till; eller

6.1.3 göra personuppgifter tillgängliga för insamling av,

den andra parten och/eller en tredje parts leverantör eller underleverantör, inklusive en taggleverantör, som anlitas av den andra parten (en "Personlig Dataöverföring").

6.2 Varje part kommer att uppfylla sina respektive skyldigheter enligt dataskyddstillägget för kommersiella tjänster med avseende på en överföring av personuppgifter.

6.3 Utöver paragraf 6.2, där en överföring av personuppgifter underlättas av användning (vare sig av dig eller en taggleverantör) av en eller flera taggar i relation till kommersiella tjänster som visas på våra digitala medier, kommer varje part att följa sina respektive skyldigheter enligt Commercial Services Tag Management Addendum.

6.4 I händelse av konflikt eller inkonsekvens mellan (1) vårt dataskyddstillägg, (2) vårt tillägg för tagghantering eller (3) dessa villkor, ska dokumenten ha företräde i den ordningen.

 1. Avgifter och betalning

7.1 För att undvika tvivel måste en byrå betala våra avgifter i enlighet med dessa villkor oavsett om byrån har mottagit betalning från sin byråklient.

7.2 Oavsett klausul 13.2, om du inte betalar några förfallna belopp ("Skulder"), har vi rätt att inleda förfaranden mot dig utan någon förvarning för att driva in skulden.

7.3 Om inte annat avtalats skriftligen:

7.3.1 Vi kommer att ta upp en faktura och betalning ska ske på det datum eller inom den termin som anges på den fakturan/IO vid bokningstillfället.

7.3.2 vi kan, efter eget gottfinnande, dela upp en beställning av kommersiella tjänster i mer än en faktura som totalt motsvarar de relevanta beloppen som ska betalas för beställningen;

7.3.3 om du underlåter att betala några belopp vid förfallodagen, är du skyldig att betala (a) en administrationsavgift och (b) ränta (som löper på daglig basis) på det obetalda beloppet, i varje fall i i enlighet med Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 (oavsett om de är tillämpliga på dessa villkor eller inte) från förfallodagen för betalning, både efter och före eventuell dom eller order;

7.3.4 alla och/eller alla kostnader och utgifter som ådras av oss (inklusive rättegångskostnader och utgifter) för att återkräva belopp som ska betalas enligt en obetald faktura ska kunna ersättas från dig; och

7.3.5 alla belopp som du ska betala enligt dessa villkor ska betalas i den överenskomna valutan som beskrivs i avtalet, till det bankkonto som anges på fakturan och är exklusive skatter, avgifter eller liknande statliga avgifter, inklusive mervärde eller omsättningsskatt som vi lägger på till gällande skattesats.

7.3.6 Alla kommersiella tjänster kommer att debiteras en hanteringsavgift på 5 % (fem procent) som kommer att läggas till IO/faktura vid bokningstillfället.

7.4 Alla belopp som ska betalas enligt dessa villkor ska betalas i sin helhet utan kvittning, motfordran, avdrag eller innehållande (förutom eventuellt avdrag eller innehåll av skatt enligt lag).

7.5 Om du bryter mot denna klausul 7 kan vi säga upp dessa villkor omedelbart genom att ge dig ett skriftligt meddelande.

 1. Immateriella rättigheter

8.1 All IP i annonsörsmaterial är och ska förbli din egendom (eller lämplig tredje parts rättighetsägare, om någon). Du beviljar härmed (och ska erhålla beviljandet av) en oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande och evig licens till oss att använda IP:n i annonsörsmaterial i syfte att utföra våra skyldigheter och utöva våra rättigheter enligt dessa villkor och Betingelser.

8.2 All IP (förutom tredje parts IP) som härrör från eller i samband med vårt tillhandahållande av de kommersiella tjänsterna under dessa villkor är, och ska förbli, vår egendom (eller lämplig tredje parts rättighetsägare( s), om någon) ("Pocket-lint Ltd IP"). Under förutsättning att du följer dessa villkor (inklusive dina betalningsförpliktelser enligt klausul 7), beviljar vi härmed (och ska erhålla beviljandet av) till dig en begränsad, återkallbar, icke-exklusiv licens under giltighetstiden för dessa villkor och villkor att använda till Pocket-lint Ltd IP enbart i syfte att utföra dina skyldigheter enligt dessa villkor.

8.3 Om du bryter mot denna klausul 8, ger detta oss rätt att säga upp dessa villkor omedelbart genom att ge dig ett skriftligt meddelande.

8.4 Du ska fullt ut och effektivt hålla oss och våra koncernbolag skadeslösa mot alla förluster, åtgärder, kostnader (inklusive advokatarvoden och utbetalningar på advokat-/klientbasis), anspråk, krav, böter, skadestånd och ansvar, oavsett karaktär, ådragit sig eller lidit av eller gjorts mot oss själva och/eller våra koncernföretag, oavsett om de är förutsebara eller inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, ur eller i samband med något påstående om att (a) användningen av annonsörsmaterialet av oss och/eller våra koncernföretag, och/eller (b) de kommersiella tjänsterna gör intrång i tredje parts IP.

 1. Konfidentiell information

9.1 Både du och vi kan ta emot (“Mottagande Part”) Konfidentiell Information från varandra (“Utlämnande Part”) antingen före eller efter Startdatumet för dessa Allmänna Villkor. Den mottagande parten ska (a) hålla den konfidentiella informationen konfidentiell, (b) inte avslöja den konfidentiella informationen till någon annan person än med föregående skriftligt medgivande från den avslöjande parten eller i enlighet med paragraf 9.2 eller 9.3, och (c) inte använda den konfidentiella informationen för något annat syfte än att fullgöra sina skyldigheter eller åtnjuta dess rättigheter enligt dessa villkor (“Tillåtet syfte”).

9.2 Den mottagande parten kan avslöja konfidentiell information till sina egna tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, entreprenörer och rådgivare som rimligen behöver veta för det tillåtna syftet (var och en "tillåten tredje part"), förutsatt att den mottagande parten förblir ansvarig för avslöjandet Part för handlingar, försummelser och efterlevnad av villkoren i denna klausul 9 för sådan Tillåten Tredje Part som om sådan Tillåten Tredje Part var den mottagande parten (och en part i dessa villkor). Den mottagande parten ska säkerställa att varje tillåten tredje part görs medveten om och följer alla den mottagande partens konfidentiella skyldigheter enligt denna paragraf 9.

9.3 Om det krävs enligt lag kan den mottagande parten avslöja konfidentiell information till en domstol eller tillsynsmyndighet eller myndighet, förutsatt att den mottagande parten (om det är lagligt tillåtet) ska lämna rimligt förhandsmeddelande till den avslöjande parten och samarbeta med alla försök från den avslöjande parten. Avslöjande part att erhålla en order om konfidentialitet för sådan information.

 1. Uppsägning

10.1 Vi kan säga upp dessa villkor eller en beställning med verkan när som helst genom att ge dig ett skriftligt meddelande.

10.2 Vi har rätt att säga upp dessa villkor eller alla beställningar omedelbart genom skriftligt meddelande närhelst du bryter mot någon bestämmelse häri som uttryckligen ger oss rätt att säga upp avtalet.

10.3 En part ska ha rätt att säga upp dessa villkor eller en order omedelbart genom att lämna skriftligt meddelande till den andra parten, om den andra parten (a) gör sig skyldig till något väsentligt brott mot dessa villkor och underlåter att åtgärda detta brott inom 15 arbetsdagar ' skriftligt meddelande om överträdelsen, eller (b) gör sig skyldig till något väsentligt brott mot dessa villkor som inte kan åtgärdas.

10.4 En part ska ha rätt att omedelbart säga upp dessa villkor eller en order genom att lämna skriftligt meddelande till den andra parten, om den andra parten (a) upphör eller hotar att upphöra med att bedriva sin verksamhet eller väsentligen hela sin verksamhet annat än för sammanläggning eller rekonstruktion utan insolvens, eller (b) låter framställa en likvidationsansökan eller träder i likvidation antingen tvångsmässigt eller frivilligt (annat än för sammanläggning eller rekonstruktion utan insolvens) eller gör en överenskommelse med sina borgenärer eller framställningar för ett förvaltningsbeslut eller har en konkursförvaltare eller förvaltare utsedd över någon av dess tillgångar, eller en domstol eller skiljedomare med behörighet att bestämma så, fastställer att gäldenären inte kan betala sina skulder.

 1. Utgångs- och uppsägningskonsekvenser

11.1 I händelse av att dessa villkor upphör eller upphör att gälla ska alla beställningar som finns på plats också upphöra. Upphörande eller uppsägning av en enskild beställning ska inte (såvida inte annat anges i dessa villkor) på annat sätt påverka dessa villkor och/eller någon annan beställning som då är i kraft.

11.2 Upphörande eller uppsägning ska inte påverka några andra rättigheter eller gottgörelser som du eller vi kan ha rätt till, och det kommer inte heller att påverka de intjänade rättigheterna och skyldigheterna för någon av oss, eller träda eller fortsätta att gälla, av någon bestämmelse i dessa Villkor och Villkor som är avsedda (explicit eller implicit) att träda i kraft eller fortsätta att gälla, vid eller efter ett sådant upphörande eller uppsägning.

11.3 Vid utgången eller uppsägningen av dessa villkor:

11.3.1 Du ska betala alla avgifter för kommersiella tjänster som har tillhandahållits fram till (och inklusive) utgångs- eller uppsägningsdatumet men som inte har betalats för;

11.3.2 licensen som vi beviljat dig enligt paragraf 8.2 ska upphöra omedelbart;

11.3.3 licensen som du har beviljat oss enligt paragraf 8.1 ska fortsätta; och

 1. Ansvar

12.1 Varken du eller vi ska utesluta eller begränsa vårt ansvar för (a) dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet, (b) bedrägeri och/eller bedräglig felaktig framställning.

12.2 Du ska inte utesluta eller begränsa ditt ansvar under några skadeersättningar som du ger under Avtalet.

12.3 Du ska fullt ut och effektivt hålla oss skadeslösa mot alla förluster, åtgärder, kostnader (inklusive advokatarvoden och utbetalningar på advokat-/klientbasis), anspråk, krav, böter, skadestånd och ansvar, oavsett karaktär, uppkommit eller lidit. av eller gjorda mot oss själva, oavsett om de är förutsebara eller inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, ur eller i samband med något brott mot avtalet.

12.4 Vi ska inte (varken i kontrakt, skadestånd, försumlighet, lagstadgad skyldighet eller annat) vara ansvariga gentemot dig enligt avtalet för följdskador, indirekta eller särskilda skador (inklusive indirekt förlust av vinst och indirekt förlust av intäkter).

12.5 Med förbehåll för paragraf 12.1 och 12.4 ska vårt maximala sammanlagda ansvar gentemot dig enligt avtalet (oavsett om det härrör från kontrakt, skadestånd, försumlighet, lagstadgad skyldighet eller på annat sätt) inte överstiga de avgifter som du betalade till oss under de 12 månaderna före anspråket upplupna.

 1. Allmän

13.1 Meddelanden . Alla meddelanden (inklusive eventuella fakturor) enligt dessa villkor ska vara skriftliga och ska skickas till den adress som anges av mottagaren. Alla meddelanden kan skickas via e-post, av en ansedd budtjänst eller per post. Meddelandet ska anses ha lämnats om det har skickats med e-post inom 12 timmar efter leverans till avsändarens internetleverantör under förutsättning att inget meddelande om leveransfel har mottagits, om det skickats med bud vid leverans och om det skickas med post 2 Arbetsdagar efter meddelandet anslogs.

13.2 Tvister. Om någon tvist uppstår mellan oss på grund av eller i samband med dessa villkor, ska våra respektive representanter träffas inom 5 arbetsdagar efter mottagandet av ett skriftligt meddelande om sådan tvist, i ett försök att lösa tvisten. Om tvisten inte löses inom 5 arbetsdagar efter det mötet, ska tvisten hänvisas till vår respektive högsta ledning (eller deras nominerade) som ska träffas inom 5 arbetsdagar efter remissen för att försöka lösa tvisten. Om tvisten inte löses, trots att vi följer processen som beskrivs ovan, kan någon av oss hänskjuta ärendet till domstol. Denna klausul ska inte begränsa varken dig eller oss från att inleda något förfarande i fråga om ett ärende där någon av parterna har skälig anledning att göra det för att undvika skada på sin verksamhet eller för att skydda eller bevara någon rätt att vidta åtgärder som den kan ha, eller från att ansöka om eller få nöd- eller interimistisk hjälp.

13.3 Force Majeure. Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig för någon försening eller underlåtenhet att fullgöra någon eller alla av våra förpliktelser som härrör från eller kan hänföras till strejker, lockouter eller andra industriella konflikter, kärnkraftsolyckor eller gudshandlingar, krig eller terroristaktivitet, upplopp , civila bråk, uppsåtlig skada (exklusive uppsåtlig skada som involverar anställda hos den drabbade parten eller dess underleverantörer), efterlevnad av någon lag eller statlig order, regel, förordning eller anvisning som träder i kraft efter datumet för detta avtal, olycka, haveri av anläggningar eller maskiner, brand, översvämning, storm eller försummelse hos leverantörer eller underleverantörer och, där de ligger utanför rimlig kontroll av parten som förhindras så, andra handlingar, händelser, försummelser eller olyckor (”Force Majeure Event”). Under sådana omständigheter har vi rätt till en rimlig förlängning av tiden för att utföra sådana skyldigheter. Om perioden av förseningar eller utebliven prestation fortsätter i 30 eller fler kalenderdagar, kan du säga upp dessa villkor genom att ge oss 5 arbetsdagars skriftligt varsel.

13.4 Publicitet . Du samtycker till att vi har rätt att hänvisa till dig (eller, i tillämpliga fall, annonsören som den kommersiella tjänsten avser) som kund i försäljnings- och marknadsföringslitteratur (inklusive webbplatser) och reproducera din (eller, i förekommande fall, annonsören till som den kommersiella tjänsten avser) rådande logotyp eller varumärke för det enda syftet.

13.5 Tredje parts rättigheter. Såvida det inte uttryckligen anges är inga bestämmelser i dessa villkor verkställbara av, eller avsedda att gynna, någon person (inklusive, men inte begränsat till, någon byråklient) som inte är part i dessa villkor.

13.6 Upplåtelse och underentreprenad. Dessa villkor är personliga för dig. Du ska inte tilldela, delegera, underkontraktera, överföra, debitera eller på annat sätt förfoga över alla eller några av dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor utan vårt skriftliga medgivande i förväg. Sådant samtycke ska inte befria dig från något ansvar eller någon skyldighet enligt dessa villkor och du ska vara ansvarig för dina underleverantörers handlingar, försummelser, försummelser och/eller försummelser lika fullt som om de vore dina egna. Vi kan tilldela, delegera, underkontraktera, överföra, debitera eller på annat sätt förfoga över alla eller några av våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor när som helst utan ditt skriftliga medgivande i förväg.

13.7 Ändringar och ändringar . Inga påstådda ändringar eller ändringar av dessa villkor ska vara effektiva om de inte är skriftliga, hänvisar specifikt till dessa villkor och är undertecknade av en auktoriserad representant för var och en av parterna i dessa villkor. Varje ändring av dessa villkor och villkor som avtalats skriftligen av parterna ska (såvida inte ändringen anger något annat) endast anses gälla för alla beställningar som ingåtts efter datumet för sådan ändring.

13.8 Avskiljbarhet . Om någon bestämmelse i dessa villkor av domstol anses vara omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse anses vara ändrad i den utsträckning det är nödvändigt, och på ett sätt som är förenligt med parternas avsikter, för att göra den och avtalet fullt ut. verkställbar. Att någon bestämmelse i dessa villkor inte kan verkställas ska inte påverka de återstående bestämmelserna.

13.9 Inget avstående. En försening i utövandet av, eller underlåtenhet att utöva, någon rättighet eller gottgörelse i samband med dessa villkor ska inte fungera som ett avstående från den rättigheten eller gottgörelsen. Avståendet från en rätt att kräva efterlevnad av någon bestämmelse i dessa villkor i något fall ska inte fungera som ett avstående från ytterligare utövande eller upprätthållande av den rätten. Avståendet från ett överträdelse ska inte fungera som ett avstående från något efterföljande överträdelse. Inget avstående i samband med dessa villkor ska i alla händelser gälla om det inte är skriftligt och uttryckligen hänvisar till denna klausul.

13.10 Ytterligare försäkran. Varje part ska göra och utföra, eller ordna med att utföra och utföra, varje handling och/eller dokument som rimligen begärts av den av någon annan part för att implementera och ge full effekt åt villkoren i dessa villkor.

13.11 Kumulativa åtgärder. Åtgärderna enligt dessa villkor är kumulativa och inget gottgörelse är exklusivt för något annat gottgörelse förutom vad som uttryckligen anges.

13.12 Motsvarigheter . Dessa villkor kan ingås i valfritt antal motparter och av parterna på separata motparter, vilka alla tillsammans ska utgöra ett och samma instrument.

13.13 Parternas status. Ingenting i dessa villkor ska skapa, eller anses skapa, ett partnerskap eller joint venture eller förhållande mellan arbetsgivare och anställd eller huvudman och agent mellan parterna.

13.14 Hela avtalet. Dessa villkor anger parternas hela förståelse i förhållande till dess ämne och ersätter alla tidigare överenskommelser eller avtal mellan parterna, vare sig de är muntliga eller skriftliga. Ingenting i dessa villkor ska dock begränsa eller utesluta något ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning.

13.5 Tillämplig lag och jurisdiktion. Dessa villkor och alla tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dem, oavsett om de är i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i England, och ska vara föremål för de engelska domstolarnas exklusiva jurisdiktion, vilket parterna oåterkalleligt underkastar sig.