Titan Arm exoskeleton gives you super strength and wins 2013 James Dyson Award - photo 1Titan Arm exoskeleton gives you super strength and wins 2013 James Dyson Award - photo 2Titan Arm exoskeleton gives you super strength and wins 2013 James Dyson Award - photo 3Titan Arm exoskeleton gives you super strength and wins 2013 James Dyson Award - photo 4Titan Arm exoskeleton gives you super strength and wins 2013 James Dyson Award - photo 5