Nokia portable USB charger invokes the spirit of Lego

Article Gallery Nokia news
  • Nokia portable USB charger invokes the spirit of Lego - photo 1
  • Nokia portable USB charger invokes the spirit of Lego - photo 2