Nexus 4 found in San Francisco bar, Google sent on wild goose chase to retrieve