T-Mobile Nokia Lumia 710 says good morning America on 11 Jan 2012