Nokia Oro: A C7 with added bling - photo 1Nokia Oro: A C7 with added bling - photo 2Nokia Oro: A C7 with added bling - photo 3
Sections Nokia Phones